På svenska  

Köp- och leveransvillkor

Allmänt

För er, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående
ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär
att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat.
För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Allmänna leveransbestämmelser NL 09
-Teknikföretagen.
När du, som är privatperson, har gjort en beställning, godkänner du också
att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa
sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina
personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av
uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Beställning

Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan
skada kommer vi att kräva skadestånd.

Fakturering

När du betalar via faktura handlar du tryggt och enkelt, du behöver aldrig
uppge dina kortuppgifter.
Du betalar alltid efter att du fått hem dina varor. Betalningsvillkor 10 dagar netto
och för företag, kommun eller förening betalningsvillkor enligt överenskommelse.
Som privatperson får du handla mot faktura om du är registrerad i folkbokföringsregistret
i Sverige, är över 18 år och inte har några betalningsanmärkningar.
Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr
samt dröjsmålsränta enligt gällande lag.

Leveranser

Frakt: Utöver priset ska du betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer
inga ytterligare avgifter.

Vi levererar från vårt lager inom 7 arbetsdagar efter att vi mottagit/registrerat
betalning för din beställning. 

I de fall varan är restnoterad eller måste beställas från leverantör kan
leveranstiden vara längre.
Detta kommer meddelas till dig när din order behandlas av oss.
I vissa fall kan varor även från leverantör vara restnoterade eller utgått
ur sortiment, i dessa fall kommer vi ta kontakt med er om vidare åtgärd.

Det är kundens ansvar att tillse att varorna är levererade innan arbete
påbörjas, vi påtar oss inget ansvar för ev. stillestånd etc.

Det är köparens ansvar att tillse att adressen, e-post och mobilnummer
som användes vid beställningen är korrekta. Samt att tillse att leveransen
hämtas ut hos det ombud transportören nyttjar.
Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat avtalats innan beställning.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den
tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans,
eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till
oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och
administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till
inkasso. Vi tar i dag 350 kronor för outhämtat paket.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen
har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har
skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella
prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten.
Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats.
Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte
ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken
”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från
oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att
beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats.
Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av
icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte
möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av
varan/tjänsten.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att
ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten
påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin
beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits på produkten. Om du
ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten
börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss
respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss, på valfritt sätt
enligt lagen, vi har inget lagligt stöd för att kräva detta skriftligt men
föredrar att få detta via e-post för att minimera risken för fel. Om pengar ska
betalas tillbaka kan det behövas kontonummer eller plus-/bankgiro för att vi
ska kunna betala tillbaka pengarna. Vi tar därefter ställning till, om du
uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du
kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med
information om hur och vart du ska skicka tillbaka varan. Observera att det är
du eller ditt fraktbolag som har ansvaret för att varan kommer hel till oss.
Observera också att det enligt lag är du som ska betala kostnaderna för
återfrakten.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman
(exklusive fraktkostnaden) att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från
dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och att
den returneras i oskadat skick och med obruten försegling/teknisk plombering.

OBSERVERA ATT NI MÅSTE SKICKA TILLBAKA VARAN SENAST 1 VECKA EFTER ATT NI
MEDDELAT ATT NI ÅNGRAT KÖPET.

Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel
vara, önskar vi att du reklamerar varan inom 7 dagar eller direkt du upptäcker
att varan är skadad.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara,
ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via
e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive
felaktigt skickade varan ska återsändas tillsammans med en utförlig beskrivning
av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid,
återbetalar vi vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Felaktig del eller produkt som reklameras under garantitiden demonteras och skickas till
Tjörn Handel, Hamngatan 6, 471 32 Skärhamn för reparation eller utbyte till ny produkt.

Vid retur av produkt vid t.ex. felbeställning så betalar köparen returfrakten och
produkten krediteras helt (ej fraktkostnaden) om det är normal lagervara och om
produkten och emballaget är oskadat.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi
rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din
beställning för att undvika onödiga kostnader. 

Garantitid

Vi lämnar 3 års full garanti på nästan alla våra produkter, detta innebär att vi reparerar
eller ersätter felaktig produkt under garantitiden.
I några enstaka fall, där vi inte har angivit garantitid, lämnar vår leverantör bara garanti
enligt konsumentköplagen. Om en produkt har gått sönder inom sex månader efter köpet
så antas det bero på fabrikationsfel om det inte syns eller på annat sätt går att visa att den
har skadats efteråt. Ni har rätt att reklamera produkten, men efter de första sex månaderna
är det ni själv som måste kunna visa att felet fanns när du köpte varan.
Om det är ett fabrikationsfel (ursprungligt fel) har ni rätt till en ny produkt om den inte kan repareras.

En LED-lampa skall hålla länge, men det finns flera faktorer som påverkar livslängden och
kan få lampan att gå sönder i förtid.

Faktorer som kan påverka livslängden:

Hög värme sänker livslängden. Därför bör man alltid sörja för god ventilation kring lampan.

Dålig strömkvalitet påverkar alla elektroniska apparater. Detta kan vara särskilt påtagligt
om ni bor på landsbygden eller nära en transformatorstation.
Ett åsknedslag i närheten kan också orsaka spänningstoppar som
skadar eller förstör lampan.

Mekanisk åverkan påverkar givetvis lampan och det är inte säkert att det märks omedelbart.
Direkt efter att du tappade en lampa i marken kanske den fortfarande lyser, men inuti
lampan har en komponent ändå skadats så att den kommer att sluta fungera efter en viss tids användning.

Lampa som används utomhus utan godkänd armatur och utsatts för väder och vind.

Lampa som utsatts för extrem kyla eller värme.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den felaktigt varan ska återsändas
tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till er
inom skälig tid, återbetalar vi vad ni betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Felaktig del eller produkt som reklameras under garantitiden demonteras och skickas till
Tjörn Handel, Hamngatan 6, 471 32 Skärhamn för reparation eller utbyte till ny produkt.

Information och bilder

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och
specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.
Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta
avbildningar av en viss vara. Bilder och texter får inte användas någon
annanstans utan vårat tillstånd.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet
förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen
kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall
anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets
fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag,
valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk,
lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av
leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som
avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som
antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan
ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna
Reklamationsnämndens rekommendationer.
Tvist mot företag löses enligt anvisning i Allmänna leveransbestämmelser NL 09 -Teknikföretagen.